POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Aceasta politica a fost redactata la data de 26.09.2023,
urmand a fi revizuita si actualizata periodic.

1. Identitatea si datele de contact ale operatorului
BUSINESS EVENTUM SRL (MC PROSPERA, denumita in continuare Prospera), cu sediul in
Chisinau, Str. Capriana 50, ASE (Bloc C), inregistrata la Î.S. „Camera Înregistrării de Stat" IDNO
1007600014232, in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.prospera.md,
respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei
persoane care acceseaza site-ul web. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne
asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in
scopuri determinate, explicite si legitime.
! In cazul in care solicitam furnizarea datelor personale pentru activitati de marketing iar
persoana care ne ofera aceste date nu a implinit in mod legal varsta de 16 ani, vom solicita
acordul expres si scris al parintelui sau tutorelui minorului in cauza.

2. Definitii:
CNPDCP- Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al
Republicii Moldova"
• "date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata
sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care
poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare,
cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau
la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice,
psihice, economice, culturale sau sociale;
• "prelucrare" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea
de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
• "restrictionarea prelucrarii" inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu
scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
• "operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt
organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de
prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii
sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru
desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
• "persoana imputernicita de operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea
publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele
operatorului;
• "destinatar" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt
organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este
sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date
cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau
cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre
autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor,
in conformitate cu scopurile prelucrarii;
• "consimtamant" al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica,
informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o
declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc
sa fie prelucrate.

3. Drepturile utilizatorilor site-urilor
Prospera, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si
organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate
conform RGPD), si anume:
• Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea
operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz
afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt
prelucrate datele.
• Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un
format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste
date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere
tehnic.
• Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor
personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care
serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului.
Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct,
persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
• Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu
caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la
care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste
imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
• Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna dreptul persoanei vizate
de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul
in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru
indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage
consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii
si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost
prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei
obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de
servicii ale societatii informationale.
• Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta
exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal,
solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele
cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea,
exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus
prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale
operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-
ului www.prospera.md este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016.
Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, va puteti
adresa Prospera la adresa de email: prospera.moldova@gmail.com

4. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date
cu caracter personal colectate si prelucrate de catre Prospera

Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe site-ul web www.prospera.md va exprimati
acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de Prospera,
atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat de Prospera cu privire la solicitarea
dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor) – RGPD.
Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de
a nu completa formularele disponibile si de a nu accesa site-ul www.prospera.md.
In momentul completarii formularelor disponibile pe www.prospera.md, Prospera va colecta date
cu caracter personal, oferind informatii cu privire la scopul colectarii fiecare date personale ce se
solicita.
Prospera poate primi, de asemeneaza, si inregistra, pe serverele sale informatiile referitoare la
adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat. Aveti optiunea de a seta browserul de
internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa un impact
negativ asupra navigarii dvs. pe site-urile Prospera. Politica Prospera referitoare la cookie-uri
poate fi consultata aici>>>
Pentru utilizatorii abonati la newsletter ce nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de
email, este necesara trimiterea unui email la adresa: prospera.moldova@gmail.com iar datele
dvs. vor fi sterse din baza noastra de date pentru newsletter.

5. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a
datelor

Prospera nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor
Prospera, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de
persoane imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele
Prospera sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului Prospera, sau in cazul in care obligatia
de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Prospera sau a angajatilor ori
contractorilor/paretenerilor acesteia.
Prospera a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia
impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal
conform prevederilor RGPD.
Prospera, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri
tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu
caracter personal.
Totodata, Prospera acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor autorizati si
contractorilor/partenerilor (persoane imputernicite), doar in conformitate cu scopul declarat al
colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai Prospera, care intra in
contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor
si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand
declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.
Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor Prospera sunt retinute pe o perioada
cuprinsa intre 3 si 10 ani (in functie de scopul colectarii datelor personale), utilizatorii fiind
informati de fiecare data cand furnizeaza datele lor persoanle cu privire la perioada exacta de
retentie.

6. Modificari ale politicii de confidentialitate
Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Prospera va
publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date
care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.
Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail., la
adresa: prospera.moldova@gmail.com
Informatii privind CNPDP- Centrul National pentru Protectia
Datelor Personale al Republicii Moldova

7. In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr.
679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa CNPDP prin depunerea unei
plangeri.

Datele de contact ale CNPM sunt urmatoarele:
Adresa:
MD-2004, Republica Moldova,
mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48
Telefon: +373-22-820801
Fax: +373-22-820807
Email: centru@datepersonale.md
Pagina de internet: http://www.datepersonale.md/
PENTRU PREȘCOLARI
PENTRU ȘCOLARI MICI
Летние лагеря
PENTRU ȘCOLARI MARI
Лагерь Дипломатии
Бизнес-Лагерь
Подготовка к школе
12+
7+
4+
Primul tau job
CURSURI ONLINE
© 2012-2023
Toate drepturile sunt rezervate.
DESPRE ACADEMIE
INSTRUIRE
Новости
Акции
Контакты
Republica Moldova, or. Chișinău, str. Căpriana, 50
ASEM, Blocul С